باید خیلی خوش شانس باشی که این وبسایت را پیدا کردی. مطالبی که در اینجا نوشته می شود خیلی ساده و مفید است اما مانند یک نقشه گنج می ماند که اگر کسی آنها را دنبال کند حتما و حتما به درآمد میلیاردی در سال می رسد. همانطور که می بینی اینجا هیچ خبری از تکنیک های بازاریابی نیست حتی هیچ بخشی هم برای کامنت در نظر گرفته نشده است. طبیعتا هدفی هم برای دیده شدن در گوگل نداریم. این وبسایت برای تو مثل نقشه گنج عمل می کند. خودت باید مطالب را مرتب دنبال کنی و از آنها به عنوان قطب نمایی برای رسیدن به ثروت استفاده کنی.

حسین صفوی