شوکه خواهی شد اگر متوجه شوی

  • چرا هر آنچیزی که درباره بدست آوردن ثروت لازم است بدانی را تا به امروز از تو پنهان نگه داشته اند.
  • چرا هر چقدر تلاش می کنی آنقدری که باید پول بدست نمی آوری؟
  • چرا اولویت دوم دیگران شدی. چندتا دورهمی بخاطر نبودنت کنسل می شوند؟
  • چرا در همان هفت سالگی، استعداد های ذاتی ات باید سرکوب می شد. این سرکوب به سود چه کسی بوده؟
  • چرا بدون اینکه آگاه باشی ذهنت برای باخت شستشو داده شده است و هدف از این شستشو مغزی چه بوده است؟

حسین صفوی