نوشته‌ها

اعتیاد به گوشی از تو چنان آدم مزخرفی می سازد که دوست نداری باهاش معاشرت کنی

ربع ساعتی از شروع کلاس می گذشت که با تکان دادن سر به علامت اجازه گرفتن وارد کلاس شد.

یک صندلی خالی پیدا کرد و هنوز نشسته سرش را کرد تو گوشی.

اولش تصور کردم حتما می خواهد به یکی پیام بدهد و او را از نگرانی دربیاورد. اما هر چقدر که بیشتر سرش در گوشی بود شرایطش نگران کننده تر بنظر می رسید.

ادامه مطلب