راز تبلیغ نویسی صفحه محصول به روش تبلیغ نویسی افسانه ای، دیوید اگیلوی

با این فرمول صفحات محصول را طوری بنویس که انگار دیوید اگیلوی برایت نوشته است