چطور صفحه فرودی طراحی کنیم که ترافیک سایت را تبدیل به پول کند

آیا هنوز نمی توانی ماهی 1000 ایمیل جدید از مخاطبینی که تبدیل به مشتری می شوند را جمع آوری کنند؟

اسراری که در این کتاب یاد خواهی گرفت

  • چطور یک صفحه فرود اثرگذار طراحی کنیم

  • راز جدب مخاطبینی که تبدیل به مشتری می شوند

  • چطور صفحه فرود را تبدیل به یک پیشنهاد رد نشدنی کنیم

  • این 6 اشتباه وحشتناک صفحه فرود را نابود می کند

  • چطور نرخ تبدیل صفحه فرود را به اوج برسانیم

  • چطور فقط درجه یک را وارد لیست ایمیلی کنیم