شاید یکی از دغدغه های اصلی تولید کنندگان محتوای ویدیویی پیدا کردن سبک صبحت کردن خودشان در مقابل دوربین باشد.

یکی از قدیمی ترین ترس های انسان همواره خیره شدن به لنز دوربین بوده است چرا که او احساس می کند قرار است هزاران یا میلیون ها نفر او را مورد قضاوت قرار دهند.

البته واقعیت هم همین است و نمی توان آن را انکار کرد. اما تکنیک هایی برای بهتر قضاوت شدن وجود دارد.

یکی از ان تکنیک ها سبک درست صحبت کردن مقابل دوربین است.

زمانی که می گوییم درست صحبت کردن منظورم صبحت کردن خشک و کتابی نیست بلکه انتخاب بین دو سبک Mono و Dynamic است.