آکادمی استادی زبان بدن

دوره غیر حضوری 12 هفته ای استادی در زبان بدن و ماکرو اکسپرشن های پیشرفته

چهره شناسی و تشخیص احساسات پنهان افراد

در 50 میلی ثانیه قادر به تشخیص صحیح احساسات فرد از روی ریز حالت های صورت خواهی بود

سیگنال های زبان بدن و پیش بینی تصمیمات فرد

آموزش آنالیز سیگنال های بدن که نشان می دهد فرد به چه چیزی فکر می کند و چه تصمیمی دارد

تشخیص تیپ شخصیتی افراد بر اساس الگو جهانی دیسک

ارتباط برقرار کردن با هر تیپ شخصیتی نیازمند الگو رفتاری مناسب با آن تیپ است. کنترل الگو تصمیم گیری افراد

تشخیص سیگنال های واقعی از غیر واقعی علاقه فرد مقابل

با نشانه های پنهان زبان بدن قادر به تشخیص نیت واقعی افراد خواهی بود و توانایی جلوگیری از سو استفاده های عاطفی را خواهی داشت

الگو رفتاری و زبان بدن افراد سایکوپتیک

افرادی که بسیار جذاب هستند اما از مشکل روانی شدیدی رنج می کشند و توانایی آسیب رسانی دارند

الگو رفتاری و زبان بدن افراد نارسیستیک

افرادی بسیار گیرا و قدرتمند که در مدت زمان کمی بطور کامل اعتماد به نفست را می بلعند

زبان بدن و ریزحالت های دروغگویی

تکنیک شناسایی دروغ با استفاده از ریز حالت های صورت و تکنیک Q4 سازمان اطلاعاتی روسیه

زبان بدن و ریزحالت های خیانت

قادر خواهی بود پیش از وقوع خیانت متوجه شکل گیری آن شوی و بدون اینکه درباره فرد سوم چیزی بدانی متوجه شوی چه کسی است

حسین صفوی متخصص زبان بدن تا پایان این دوره با شما همراه خواهد بود

قادر خواهی بود پیش از وقوع خیانت متوجه شکل گیری آن شوی و بدون اینکه درباره فرد سوم چیزی بدانی متوجه شوی چه کسی است