چطور می توان در زندگی یک آلفا واقعی بود (رازی که کشف آن 10 سال طول کشید)

بالاخره می توانی در زندگی یک آلفا واقعی باشی و ساده تر و بیشتر از دیگران پول، عشق، لذت را بدست بیاوری