راز ساخت کمپین های تبلیغاتی وایرالی که دیوانه وار فروش ایجاد می کنند

کتابی که پیش رو داری حاصل بررسی و انجام صد ها کمپین تبلیغاتی وایرال است. در این کتاب سعی دارم به ساده ترین روش ممکن راز ساخت کمپین های تبلیغاتی وایرال را یاد بدهم تا بتوانی عینا آن را در کسب و کارت پیاده سازی کنی و نتایج خارق العاده آن را با تمام وجودت حس کنی.

 

تمامی اطلاعات وارد شده محفوظ نزد ما باقی می ماند و کسی از آن مطلع نخواهد شد