نوشته‌ها

واقع بینی کپک زده

چند وقت پیش یکی از دوستان قدیمی ام برای حال و احوال پرسی بهم زنگ زده بود.

بعد از چندی گپ و گفت پرسید دیگه چه خبر؟ چی کارا انجام می دهی؟

گفتم سعی دارم خوشحال تر باشیم.

گفت خوشحالی خوبه اما نمیشه که همیشه خوشحال بود.

باید واقع بین باشی. زندگی همینطوری هست. یک روز خوشحالی و روز دیگر ناراحت.

خوب یادم هست دقیقا آن زمان افکار دینی و مذهبی بهم حجوم آورند.

احساس کردم وسط یک روضه هستم.

ادامه مطلب