نوشته‌ها

چطور خوب بنویسیم حتی اگر نویسنده خوبی نیستیم

آیا می توانیم از زیر بار تولید محتوا فرار کنیم؟

همین اول کاری اجازه بده با یک جمله کلیدی از “گری وی” آب پاکی روی دستت بریزیم.

اگر محتوا تولید نمی کنی، وجود خارجی نداری.

Garyvee

پس راه فراری از تولید نکردن محتوا وجود ندارد.

اساس و پایه هرگونه تولید محتوایی، نویسندگی است.

ادامه مطلب