حسین صفوی

اگر زندگی بهتر را می خواهی

از “یکی مثل همه” تبدیل شو به “یکی مثل هیچکس”