آیا هنوز نمی توانی صفحه محصولت را طوری تبلیغ نویسی کنی که مخاطبین به محض دیدن آن اقدام به خرید کنند؟

با این استراتژی ساده و قابل تکرار یاد خواهی گرفت چطور بدون اینکه نویسنده باشی بتوانی صفحه محصولی را تبلیغ نویسی کنی که فروشت را به یکباره چند برابر کند