دنبال شنیدن انگیزشی ترین سخنرانی سال هستی؟

من در این ویدیو مجموعه ده ها کتاب و سمینار انگیزشی را برایت یکجا جمع کرده ام.

مشاهده این ویدیو در IGTV اینستاگرام: