در سال های اخیر بهنوش بختیاری تبلیغات زیادی را به واسطه شهرتی که از طریق تلویزیون بدست آورده است انجام می دهد.

تبلیغات رکن اصلی پیشرفت برند و کسب و کارها است. زمانی که ما تبدیل به فرد تاثیرگذاری در جامعه شده ایم بهتر است قبل از تبلیغ به لحاظ قلبی و عقلی اطمینان پیدا کنیم که تبلیغ چیز درستی را انجام می دهیم.

اما اگر فقط بخاطر پول تبلیغ کنیم چه می شود؟

آیا کسی متوجه می شود؟ آیا زبان بدن ما حقیقت را فاش می کند؟ بیا با همدیگر نگاهی به زبان بدن بهنوش بختیاری در تبلیغاتی که انجام می دهد بیاندازیم تا متوجه اصل داستان شویم.

مشاهده نسخه یوتیوب: