تا به حال دقت کرده ای چرا مردم ایران نسبت به یک دهه گذشته بسیار خشمگین تر هستند؟

تا به حال به طرز رانندگی عصبی، کلمات خشن، زبان بدن خشن و… دقت کرده ای؟

اگر چنین چیزی را احساس کرده ای و به دنبال پاسخ آن از منظر آسیب شناسی می گردی دعوتت می کنم به تماشای این ویدیو

https://www.instagram.com/p/CBQ5D2vF9Zt/

مشاهده نسخه یوتیوب: