اینجا یک نسخه اثرگذارتر کاریزماتیک تر قدرتمندتر به یاد ماندنی تر از خودت را بساز

کمک می کنم از یکی مثل “همه” تبدیل شوی به یکی مثل “هیچکس”