جایگاهی که باید باشی، نه جایی که هستی

کمک می کنم در این بازار پر از رقابت، از “یکی مثل همه” تبدیل شوی به “یکی مثل هیچکس”