در کنارت هستیم تا از نو بسازی آنچیزی که شایسته آن هستی

فقر مالی و عاطفی، ریشه در اختلال های ذهنی دارد که فرد به مرور زمان به واسطه خانواده، جامعه و رسانه دچار آن می شود. ما اینجا هستیم تا کمکت کنیم