یک راه بیشتر نداری، از “یکی مثل همه” تبدیل شو به “یکی مثل هیچکس”

اگر خواهان پول بیشتر، عشق بهتر و لذت بیشتری از زندگی هستی