اثرگذاری؛ مسئله این است

یا اثرگذار هستی دیده می شوی یا نیستی فراموش خواهی شد